Personal Data Protection Policy

Thông Báo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này (“Thông Báo”) được áp dụng đối với các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về Mọi Người thuộc Công ty TNHH Dentsu Promotion Việt Nam (“DPMV”, “chúng tôi”) khi chúng ta chiêu mộ, sử dụng người lao động và sau khi người lao động thôi việc tại DPMV. Thông Báo này sẽ giải thích cho bạn về cách thức DPMV sử dụng thông tin cá nhân của bạn – những thông tin chúng tôi thu thập về bạn (bao gồm cả bên thứ ba), tại sao chúng tôi lại thu thập chúng, chúng tôi làm gì với những thông tin đó và trên cơ sở nào và bằng cách nào chúng tôi bảo vệ những thông tin đó.

Chúng tôi thường xuyên rà soát Thông Báo này và sẽ thực hiện các bước hợp lý nhằm thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào nếu có. Xin hãy đọc Thông Báo này một cách cẩn thận.

This Notice for Personal Data Protection Policy (‘Notice’) applies to the personal information we collect about Our People in recruitment, during employment and after resignation. It explains how Dentsu Promotion Vietnam Co., Ltd. (‘DPMV’, ‘we’, ‘our’, ‘us’) uses your personal information - what information we collect about you (including from third parties), why we collect it, what we do with it and on what basis and how we protect it.

We regularly review this Notice and will take reasonable steps to inform you of any change that we may make. Please read it carefully.

 

1 - THÔNG BÁO NÀY ĐIỀU CHỈNH AI? / WHO DOES THIS NOTICE AFFECT?

Thông Báo có hiệu lực áp dụng đối với tất cả nhân viên của DPMV bao gồm cả ‘bạn’, những người lao động, nhà thầu, nhân viên bán thời gian và người có mối liên kết với bạn trong tương lai, hiện tại và quá khứ (ví dụ như người bạn chỉ định liên lạc trong trường hợp khẩn cấp).

The Notice covers Our People and includes ‘you’, prospective, present and past employees, contractors, freelancer/ contracted staff and people connected to you (such as the person you nominate to contact in an emergency).

 

2 - AI THU THẬP DỮ LIỆU CỦA BẠN? / WHO COLLECTS YOUR DATA?

Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập bởi DPMV, là đơn vị mà bạn giao kết hợp đồng lao động hoặc có mối quan hệ hoặc hợp đồng về dịch vụ, đã từng ứng tuyển cho một vị trí, hoặc đã từng làm việc tại đơn vị đó. DPMV là người quản lý và xử lý dữ liệu liên quan đến các dữ liệu cá nhân được thu thập về bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể cần phải được xử lý bởi các tổ chức khác của DPMV vì các mục đích độc lập của họ. Trong trường hợp đó, các tổ chức này cũng sẽ là những người quản lý dữ liệu của các dữ liệu cá nhân của bạn.

Your personal data is collected by the DPMV that you entered into an employment contract or relationship or a contract for services with, have applied for a role with, or used to work for. DPMV is a data controller in relation to the personal data that is collected about you. Your personal data may need to be processed by other DPMV organizations for their own independent purposes. In which case, these organizations are also data controllers of your personal data.

 

3 - CÁI GÌ KHÔNG ĐƯỢC BAO GỒM? / WHAT IS NOT INCLUDED?

Thông Báo này chỉ nhằm cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào chứ không nhằm tạo nên một hợp đồng với bạn.

Thông Báo này không áp dụng đối với thông tin chúng tôi nắm giữ về các công ty hoặc các tổ chức khác, hoặc không áp dụng đối với các công ty hoặc tổ chức khác đang thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn nên rà soát các chính sách bảo mật của họ trước khi trao cho họ thông tin cá nhân của bạn.

The Notice is intended to tell you how we use personal information but is not intended to create a contract with you.

This Notice does not apply to the information we hold about companies or other organizations, or to other companies or organizations collecting and using your personal information. You should review their privacy policies before giving them your personal information.

 

4 - CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? / HOW DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA?

Chúng tôi thu thập phần lớn thông tin cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn, nhưng trong vài trường hợp chúng tôi sẽ thu thập chúng từ các bên thứ ba.

We collect the majority of your personal information directly from you, but in some cases, we will collect it from the third parties.

Khi Nào Bạn Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân Về Bản Thân Bạn Và Những Người Khác. / When You Provide Personal Data About Yourself And Others.

Đây là dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho DPMV kể từ khi ứng tuyển và trong suốt quá trình làm việc tại DPMV theo Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng dịch vụ. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về những người khác ví dụ như những người phụ thuộc của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này vì các lý do quản trị và quản lý nhân sự. Các ví dụ bao gồm việc quản trị các phúc lợi cho người lao động hoặc liên lạc cho người thân thuộc nhất của bạn trong trường hợp khẩn cấp.

Nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, hoặc trong trường hợp chúng tôi cần thông tin này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng về dịch vụ, một số dữ liệu cá nhân cơ bản là bắt buộc cung cấp.

This is personal data that you provide to the HR Section of DPMV when applying or working for DPMV under labor contract or service contract. You may also provide us with personal data about others e.g., your dependents. We use this information for HR administration and management reasons. Examples include the administration of employment benefits or contacting your next-of-kin in the event of emergency.

To comply with our legal obligations, or where we need this information to fulfil our obligations to you under an employment contract or service contract, some certain data are mandatory.

Chúng Tôi Có Thể Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân Từ Các Tổ Chức Khác. / We May Collect Personal Data From Other Organizations.

Chúng tôi có thể có được thông tin về bạn từ các tổ chức khác. Ví dụ, các tham khảo từ (các) người sử dụng lao động trước đây của bạn và các kiểm tra về học vấn và kinh nghiệm của bạn nếu được pháp luật áp dụng cho phép.

Chúng tôi thỉnh thoảng quảng cáo thông qua các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng hoặc sử dụng dịch vụ của các tổ chức tìm kiếm chuyên gia. Các công ty này sẽ thu thập thông tin ứng tuyển của bạn. Bạn có thể cũng được yêu cầu hoàn thiện bản câu hỏi tham khảo công việc được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của bạn cho vị trí mà bạn ứng tuyển, mà các kết quả sẽ được đánh giá bởi người tuyển dụng của chúng tôi.

Nếu bạn đang ứng tuyển làm việc cho chúng tôi thông qua một nhà cung cấp dịch vụ, xin vui lòng rà soát chi tiết thông báo bảo mật của họ về việc họ sẽ xử lý thông tin của bạn như thế nào.

We may obtain information about you from other organizations. For example, references from your previous employer(s) and background check where permitted by applicable law.

We sometimes advertise through recruitment agencies or use the services of specialist search organizations. These companies will collect your application information. You may also be asked to complete a work preference questionnaire which is used to assess your suitability for the role you have applied for, the results of which are assessed by our recruiters.

If you are applying to work with us through an agency, please review their privacy notice for details of how they will handle your information.

 

5 - CHÚNG TÔI THU THẬP LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO VÀ SỬ DỤNG CHÚNG RA SAO? / WHAT KIND OF PERSONAL DATA DO WE COLLECT AND HOW DO WE USE IT?

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào lý lịch của bạn, vai trò của bạn, pháp luật và bạn là người lao động tương lai, hiện tại hoặc quá khứ. Bạn có thể tìm thấy dưới đây thông tin về các mục đích và loại thông tin cá nhân chúng tôi xử lý đối với các ứng viên tìm việc, người lao động và người thôi việc.

The personal data we collect about you depends on your circumstances, your role, the law and whether you are a prospective, current or past employee. Below you can find information about the purposes and types of personal information we process for job candidates, employees and resignees.

 

ỨNG VIÊN TÌM VIỆC: ỨNG TUYỂN VÀO DPMV

JOB CANDIDATES: APPLYING TO DPMV

Mục đích xử lý thông tin cá nhân của bạn/ Purpose of processing your personal information

 

Mục đích chi tiết/ Purposes in detail

Cơ sở xử lý/ Grounds for processing

 

GIAI ĐOẠN ỨNG TUYỂN/ JOB APPLYING STAGE

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đánh giá liệu bạn có phù hợp cho vị trí của chúng tôi và để thực hiện các sắp xếp cho các buổi phỏng vấn và đánh giá. Nội dung này được áp dụng khi bạn đã ứng tuyển trực tiếp cho chúng tôi, thông qua một nhà cung cấp dịch vụ hoặc một bên thứ ba.

Nội dung này cũng bao gồm việc liên lạc đến bạn nhằm sắp xếp, thực hiện, đánh giá và hồi âm về các đánh giá và các buổi phỏng vấn và, nếu bạn thành công, để lập thư mời nhận việc cho bạn/ cung cấp cho bạn một hợp đồng lao động.

Cho mục đích này, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin liên lạc của bạn và thông tin khác nhằm xác nhận nhân thân của bạn. Thông tin này bao gồm tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và địa chỉ thư điện tử, số bảo hiểm quốc gia. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin về lịch sử lao động và các kỹ năng của bạn. Thông tin này bao gồm sơ yếu lý lịch, lý lịch nghề nghiệp, các mẫu đơn ứng tuyển, các tham khảo về quá trình làm việc, các hồ sơ về trình độ chuyên môn, kỹ năng, đào tạo của bạn và các yêu cầu tuân thủ khác. Thông tin này cũng có thể bao gồm các hồ sơ về thời điểm bạn liên lạc đến chúng tôi, các thư điện tử, các trao đổi trên mạng hoặc qua điện thoại.

We will use your personal information to assess whether you are suitable for a role with us and put in place arrangements for any interviews and assessments. This applies whether you have made an application directly to us, through an agency or a third party.

This will also include contacting you to arrange, conduct, evaluate and feedback on assessments and interviews, and where successful to make you an offer/provide you with a contract of employment.

For this purpose, we will collect your contact details and other information to confirm your identity. This includes your name, gender, address, phone number, date of birth, and email address, national insurance number. We will also collect information about your employment history and skills. This includes your CV, resumes, application forms, references, records of qualifications, skills, training and other compliance requirements. This may also include records of when you contact us, emails, webchats and phone conversations.

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

PHỎNG VẤN – CÁC ĐÁNH GIÁ/ INTERVIEW - ASSESSMENTS

 

Nội dung này bao gồm đánh giá sự phù hợp của bạn để làm công việc mà bạn đã ứng tuyển.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn tham gia các ngày đánh giá; hoàn tất các bài kiểm tra hoặc các bản câu hỏi về hồ sơ cá nhân và nghề nghiệp; và/hoặc tham dự một loạt hoạt động phỏng vấn – hoặc kết hợp của toàn bộ các hoạt động này. Thông tin sẽ được tạo ra bởi bạn và bởi chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể hoàn tất một bài kiểm tra viết hoặc chúng tôi có thể có các ghi chú khi phỏng vấn.

This involves the assessment of your suitability to do the job you have applied for.

We might ask you to participate in assessment days; complete tests or occupational personality profile questionnaires; and/or to attend a series of interview’s – or a combination of these. Information will be generated by you and by us. For example, you may complete a written test or we may take interview notes.

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

CÁC KIỂM TRA TRƯỚC KHI TUYỂN DỤNG/ PRE-EMPLOYMENT CHECKS

 

Tiến hành các kiểm tra trước khi tuyển dụng (nếu pháp luật cho phép), bao gồm quyền làm việc theo quy định của pháp luật, các trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc chuyên môn, lý lịch tư pháp của bạn và theo dõi các tham khảo về quá trình làm việc được cung cấp cho chúng tôi.

Carry out pre-employment checks (where permitted by law), including your legal right to work, professional qualifications, criminal record and follow up references provided to us.

Nghĩa Vụ Pháp Lý/ Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

 

KẾT NỐI ĐÚNG NGUYỆN VỌNG LÀM VIỆC/ PRECISION JOB MATCHING

 

 

Hiểu được trường hợp bạn có bất kỳ lịch sử làm việc với chúng tôi trước đây và các lý do vì sao bạn thôi việc, kiểm tra liệu bạn đã từng ứng tuyển đến chúng tôi trước đây, hiểu được tại sao bạn lại từ chối thư mời nhận việc của chúng tôi nếu bạn đã từng làm vậy, và thấy được liệu bạn có thể quan tâm đến các vị trí khác cùng chúng tôi hay không (bạn luôn luôn có thể yêu cầu chúng tôi không liên lạc đến bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của bạn).

Understand if you have any prior employment history with us and the reasons why you left, check whether you have applied to us before, understand why you have declined a job offer from us if you did so, and see if you would be interested in other roles with us (you can always ask us not to contact you and we will respect your decision).

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

CÁC ĐIỀU CHỈNH HỢP LÝ/ REASONABLE ADJUSTMENTS

 

Thực hiện các điều chỉnh hợp lý đối với quá trình tuyển dụng dựa vào các yêu cầu về khả năng được phép truy nhập mà bạn cho chúng tôi biết hoặc hoặc chúng tôi biết được.

Cho mục đích này chúng tôi có thể, tùy thuộc vào các hoàn cảnh, thu thập thông tin về bạn nhằm giúp chúng tôi đánh giá các điều chỉnh cần thiết phải được thực hiện hoặc các giới hạn công việc phải được áp dụng. Thông tin này có thể bao gồm quốc tịch của bạn, ngôn ngữ được ưu tiên hơn, và các chi tiết của các yêu cầu về khả năng được phép truy nhập bất kỳ.

Make reasonable adjustments to the recruitment process based on the accessibility requirements you make us aware of or we become aware of.

For this purpose we may, subject to the circumstances, collect information about you to help us assess adjustments which need to be made or work restrictions which may apply. This may include your nationality, preferred language, and details of any accessibility requirements.

Nghĩa Vụ Pháp Lý/ Quyền Lợi Chính Đáng

/ Legal Obligation/ Legitimate Interest

 

CƠ HỘI/ OPPORTUNITY

 

Nếu bạn không thành công cho vị trí mà bạn đã ứng tuyển, chúng tôi sẽ lưu chi tiết của bạn vào nhóm hội tụ nhân tài của chúng tôi trong thời gian 6 tháng để chúng tôi có thể liên lạc đến bạn nếu có thêm bất kỳ vị trí tuyển dụng nào khác còn trống và phù hợp. Nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu này, xin vui lòng liên lạc đến chúng tôi theo địa chỉ contact.vietnam@dentsu-pmv.com

 

If you are unsuccessful following assessment for the position you have applied for, we will retain your details in our talent pool for a period of 6 months so that we can contact you if any further suitable vacancies arise. If you would like us to delete this data, please contact us at contact.vietnam@dentsu-pmv.com

 

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG: LÀM VIỆC CHO DPMV

EMPLOYEES: WORKING FOR DPMV

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích vì hợp đồng lao động của bạn với chúng tôi, để tuân thủ các Nghĩa Vụ Pháp Lý, hoặc khi chúng tôi có Quyền Lợi Chính Đáng để làm vậy nhằm quản lý và bảo vệ việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dựa vào Quyền Lợi Chính Đáng được mưu cầu bởi DPMV nếu không bị vô hiệu hóa bởi các quyền lợi hoặc các quyền cơ bản và sự tự do của mọi người. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ:

We will use your personal information for the purposes of your employment contract with us, to comply with legal obligations, or where we have a legitimate interest in doing so to manage and protect our business. We will rely on legitimate interest pursued by DPMV where it is not overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of our People. This means we will:

 

Mục đích xử lý thông tin cá nhân của bạn/ Purpose of processing your personal information

Mục đích chi tiết/

Purposes in detail

Cơ sở xử lý/ Grounds for processing

 

THỰC THI VAI TRÒ CỦA CHÚNG TÔI VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA BẠN/ CARRY OUT OUR ROLE AS YOUR EMPLOYER

 

Điều này liên quan đến việc phân bổ và quản lý các nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn với các hoạt động kinh doanh có liên quan, tạo khả năng giao tiếp giữa nhân viên, đánh giá chất lượng công việc, giúp thay đổi phong cách làm việc của bạn khi phù hợp, sắp xếp các chuyến công tác, cung cấp cho bạn các hỗ trợ và quản lý sự vụ từ Nhân Sự, và phát triển các kỹ năng của bạn (ví dụ như đào tạo và cấp chứng nhận), cũng như hỗ trợ bạn phát triển trong sự nghiệp.

Cho mục đích này, chúng tôi sẽ xử lý thông tin về hợp đồng làm việc, quá trình phục vụ và chất lượng công việc của bạn như ngày bắt đầu làm việc, (những) nơi làm việc, các rà soát chất lượng công việc, các ghi chú và kế hoạch phát triển của bạn, các hồ sơ đào tạo, hồ sơ nhân sự ví dụ như nghỉ phép, bệnh, lời phàn nàn và các yêu cầu tuân thủ khác.

This involves allocating and managing your duties and responsibilities and the business activities to which they relate, enabling communication between staff, assessing your performance, helping change your work pattern when appropriate, arranging business travel, providing you with HR support and case management, and developing your skills (such as training and certifications), as well as assisting you in your career and succession planning.

 

For this purpose, we would process information about your work contract, attendance and performance such as your start date, place(s) of work, performance reviews, development notes and plans, records of your training, HR records such as leave, sickness, grievances and other compliance requirements.

 

Hợp đồng/ Contract

QUẢN TRỊ THÙ LAO & CÁC PHÚC LỢI/ REMUNERATION & BENEFITS ADMINISTRATION

 

Điều này liên quan đến việc cung cấp và quản trị thù lao, trợ cấp và các phúc lợi đảm bảo cuộc sống, và các kế hoạch khích lệ cũng như thực hiện việc khấu trừ và đóng góp thuế và bảo hiểm xã hội phù hợp, cũng như quản lý các chi phí.

Chúng tôi sẽ trao cho bạn cơ hội được lựa chọn các phúc lợi, nếu bạn có đầy đủ điều kiện. Điều này có thể sẽ khiến chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhân thích hợp cho bên thứ ba là người cung cấp phúc lợi có liên quan để họ có thể liên lạc đến bạn, hoặc bạn có thể đăng ký trực tiếp với họ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các chi tiết của người thụ hưởng bất kỳ do bạn chỉ định trong trường hợp tử vong hoặc các phúc lợi khác cho bên thứ ba có liên quan.

This involves providing and administering remuneration, pension and life cover benefits, and incentive schemes as well as making appropriate tax and social security deductions and contributions, as well as managing expenses.

We will offer you the chance to choose benefits, where you are eligible. This may involve us passing appropriate personal information on to the relevant third-party benefit provider so they can contact you, or you may register with them direct. We will also provide the details of any beneficiaries you nominate in case of death or other benefits to the relevant third party.

 

Hợp đồng/ Nghĩa Vụ Pháp Lý/ Contract/ Legal Obligation

 

CÁC RÀ SOÁT & XỬ LÝ CÁC KHIẾU NẠI/ REVIEWS & COMPLAINTS HANDLING

 

 

Điều này liên quan đến việc quản lý và điều hành các rà soát, luận điệu, khiếu nại, điều tra và quy trình và các thủ tục nhân sự chính thức hoặc không chính thức khác liên quan đến hạnh kiểm, kết quả công việc, năng lực, thiếu sót và phàn nàn, ví dụ các đơn ứng tuyển công việc trong nội bộ, việc ra các quyết định quản lý có liên quan và bất kỳ việc nào khác được yêu cầu theo hợp đồng lao động với bạn.

This involves managing and operating conduct, performance, capability, absence and grievance related reviews, allegations, complaints, investigations and processes and other informal and formal HR processes e.g., internal job applications, making related management decisions and anything else required under our contract with you.

Hợp đồng/ Contract

QUẢN TRỊ & QUẢN LÝ NHÂN SỰ/ HR ADMINISTRATION & MANAGEMENT

 

Điều này liên quan đến việc duy trì và xử lý các hồ sơ chung cần thiết cho việc quản lý nhân viên và điều hành hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ giữa bạn và DPMV.

This includes maintaining and processing general records necessary for the management of staff and to operate the contract of employment or contract for services between you and the DPMV organization.

Hợp đồng/ Contract

THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ LAO ĐỘNG/ CONSULTATION WITH WORKFORCE REPRESENTATIVES

 

Điều này liên quan đến việc tham khảo ý kiến hoặc đàm phán với các đại diện của tập thể lao động, ví dụ ban chấp hành công đoàn cơ sở, liên đoàn lao động.

This involves consultations or negotiations with representatives of the workforce, for example, trade union.

 

Nghĩa vụ pháp lý/ Legal Obligation

HỖ TRỢ SỨC KHỎE & AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC/ HEALTH & SAFETY SUPPORT AT WORK

 

Xử lý thông tin về nhược điểm hoặc (nếu được yêu cầu hoặc cho phép theo quy định pháp luật áp dụng) thông tin y tế liên quan đến sức khỏe hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần nhằm: đánh giá tính thích hợp đối với tình trạng không đủ năng lực hoặc thù lao hoặc các phúc lợi liên quan đến khiếm khuyết vĩnh viễn; xác định sự phù hợp với công việc; tạo điều kiện thuận lợi để quay lại với công việc; tiến hành các điều chỉnh hoặc thích nghi với các nhiệm vụ hoặc nơi làm việc; và ra các quyết định quản lý liên quan đến việc tuyển dụng hoặc thuê lao động, hoặc tiếp tục tuyển dụng hoặc thuê lao động, hoặc điều phối lại lao động, và các quy trình liên quan đến hạnh kiểm.

Điều này bao gồm việc cung cấp các hỗ trợ đối với các thương tật, bệnh lý liên quan đến công việc, quản lý sức khỏe và an toàn của bạn, cung cấp hỗ trợ đối với khả năng dễ bị tổn thương bất kỳ mà bạn có thể cần (bao gồm cả trường hợp bạn cho chúng tôi biết khai báo về sức khỏe của bạn khi gia nhập chúng tôi và như được cập nhật bởi bạn khi phù hợp) và liên lạc đến địa chỉ liên lạc khẩn cấp của bạn nếu cần. Điều này có thể bao gồm cả việc chúng tôi sẽ giới thiệu bạn đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp và hỗ trợ bạn nộp đơn yêu cầu nghỉ bệnh.

Processing information about absence or (where required or permitted by applicable law) medical information regarding physical or mental health or condition in order to: assess eligibility for incapacity or permanent disability related remuneration or benefits; determine fitness for work; facilitate a return to work; make adjustments or accommodations to duties or the workplace; and make management decisions regarding employment or engagement, or continued employment or engagement, or redeployment, and conduct-related processes.

This includes providing support in work related injuries, illness, management of your health and safety, providing any accessibility support you may need (including where you make us aware in your health declaration upon joining us and as updated by you when appropriate) and contacting your emergency contact if ever needed. This may include us making a referral to the occupational health service and assisting you with ill health retirement applications.

Nghĩa vụ pháp lý/

 Legal Obligation

CÁC YÊU CẦU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC / REFERENCE REQUESTS

 

Trả lời các yêu cầu tham khảo quá trình làm việc từ những người sử dụng lao động tiềm năng trong trường hợp DPMV được nêu rõ là người tham khảo trong đơn xin việc.

Responding to reference requests from potential employers where DPMV is named as a referee.

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

THEO DÕI TUÂN THỦ/ COMPLIANCE MONITORING

 

Hoạt động theo dõi và lập chứng từ theo yêu cầu nhằm chứng minh sự tuân thủ quy định của pháp luật. Hoạt động này bao gồm ghi hồ sơ về xung đột lợi ích, báo cáo về quà tặng và chiêu đãi và chống hối lộ và tham nhũng và các hoạt động đào tạo tuân thủ bắt buộc.

Tuân thủ pháp luật và quy định áp dụng, ví dụ pháp luật về nghỉ thai sản hoặc nghỉ khi có con nhỏ, pháp luật về thời gian làm việc, sức khỏe và an toàn lao động, các quy định về thuế, các yêu cầu tham khảo ý kiến người lao động, và các luật và quy định khác về lao động mà DPMV là đối tượng bị điều chỉnh.

Monitor and document activity as required to demonstrate legal compliance. This includes conflict of interest records, gifts and hospitality and anti-bribery and corruption reporting and mandatory compliance training.

Complying with applicable laws and regulation for example maternity or parental leave legislation, working time and health and safety legislation, taxation rules, worker consultation requirements, other employment laws and regulations to which DPMV is subject.

Nghĩa Vụ Pháp Lý/ Quyền Lợi Chính Đáng /Legal obligation/ Legitimate Interest

 

 

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP HOẶC THÂU TÓM/ EMPLOYMENT MANAGEMENT IN CASE OF MERGERS OR ACQUISITIONS

 

 

Việc lên kế hoạch, thẩm định và thực thi giao dịch thương mại hoặc chuyển giao dịch vụ có tác động đến mối quan hệ của bạn với DPMV. Ví dụ, các giao dịch sáp nhập và thâu tóm hoặc chuyển nhượng quan hệ lao động với bạn theo các quy tắc tự động chuyển giao.

Planning, due diligence and implementation in relation to a commercial transaction or service transfer that impacts your relationship with DPMV. For example, mergers and acquisitions or a transfer of your employment under automatic transfer rules.

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

QUẢN LÝ CÁC MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP / MANAGING RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS AND SUPPLIERS

 

Tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp có thể là cần thiết nhằm cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho DPMV và/hoặc các khách hàng của chúng tôi.

Disclosure of personal data to suppliers may be necessary to enable fulfilment of goods and services to DPMV and/or our clients.

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

QUẢN LÝ SỰ VỤ

/ CASE MANAGEMENT

 

Xử lý các yêu cầu mà bạn đưa ra cho chúng tôi. Điều đó có thể nhằm giúp bạn tham gia vào các hoạt động và chương trình như một người lao động có tư cách thích hợp.

Handle requests that you may make to us. It could be to help you participate in activities and programs as an eligible employee.

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TA/ MANAGE OUR FINANCES

 

Điều này bao gồm việc quản lý các dự báo, dự toán và hoạch định và quản lý kế toán cho tương lai.

This includes managing forecasting, budget and account management and planning for the future.

Quyền Lợi Chính Đáng

CHỐNG & TRUY TÌM TỘI PHẠM/ PREVENTING & DETECTING CRIME

 

Thông tin được yêu cầu nhằm phòng chống và truy tìm hành vi vi phạm pháp luật bao gồm các quyền xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin (IT) và tòa nhà, theo dõi an ninh, sử dụng hệ thống camera giám sát (CCTV), các biện pháp phòng chống và kiểm tra gian lận.

Information required to prevent and detect unlawful activity including IT and building access rights and security monitoring, use of CCTV, fraud detection and prevention measures.

Nghĩa Vụ Pháp Lý/ Quyền Lợi Chính Đáng/ Legal obligation/ Legitimate Interest

 

QUẢN LÝ VIỆC KIỆN TỤNG/ LEGAL CLAIM MANAGEMENT

 

Trả lời và quản lý vụ việc của chúng tôi trong một vụ kiện tụng do chúng tôi đưa ra hoặc chống lại chúng tôi. Thủ tục này chịu sự điều chỉnh bởi các điều khoản bảo mật nghiêm ngặt. Vụ việc này có thể bao gồm cả tai nạn tại lao động.

Respond to and manage our case in a legal claim made by or against us. Such processing is subject to strict confidentiality provisions. This could include an accident at work.

Quyền Lợi Chính Đáng/ Legitimate Interest

 

 

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây chưa phải là một Danh sách hoàn chỉnh của toàn bộ các mục đích của việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.

Please note, however, that this is not an exhaustive list of the purposes for which we process personal data.

 

NGƯỜI THÔI VIỆC: SAU KHI BẠN THÔI VIỆC TẠI DPMV

RESIGNEE: AFTER YOU LEAVE DPMV

Sau khi bạn kết thúc quan hệ lao động với chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ cần lưu lại thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh nhất định cho các mục đích sau đây:

After you end your employment with us we may need to retain your personal information to fulfil certain business obligations for the following purposes:

Mục đích xử lý thông tin cá nhân của bạn/ Purpose of processing your personal information

Mục đích chi tiết/

Purposes in detail

Cơ sở xử lý/ Grounds for processing

 

CÁC KHIẾU NẠI & TRANH CHẤP/ CLAIMS & DISPUTES

 

Để xử lý các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến chúng tôi hoặc bạn hoặc những người khác. Nội dung này có thể bao gồm cả trường hợp tai nạn tại nơi làm việc. Chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, hoặc nó thuộc về quyền lợi của chúng tôi nhằm đưa ra hoặc chống lại một khiếu nại.

 

To deal with claims or disputes involving you or others. This could include an accident at work. We do this because we have a legal obligation to provide the information, or it is in our interests to bring or defend a claim.

Nghĩa Vụ Pháp Lý/ Quyền Lợi Chính Đáng / Legal Obligation/ Legitimate Interest

 

 

TIẾP TỤC VIỆC KINH DOANH/ BUSINESS CONTINUITY

 

Để hiểu và chứng minh việc ra các quyết định ở vị trí của bạn và duy trì hiểu biết công việc kinh doanh sau khi bạn rời đi.

Chúng tôi làm điều này bởi vì nó thuộc về quyền lợi của chúng tôi được phép sử dụng thông tin này để giúp vận hành công việc kinh doanh của chúng tôi, hoặc nó có thể nhằm hỗ trợ một nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

To understand and evidence decision making in your role and maintain knowledge within the business after you leave. We do this because it is in our interests to use this information to help run our business, or it may be to support a legal obligation we have.

 

Nghĩa Vụ Pháp Lý/Quyền Lợi Chính Đáng/ Legal Obligation/ Legitimate Interest

 

QUẢN TRỊ TIỀN TRỢ CẤP/ PENSION ADMINISTRATION

 

 

Để quản lý và quản trị tiền trợ cấp cho bạn và các nghĩa vụ pháp lý có liên quan.

To manage and administer your pension and related legal obligations.

Nghĩa Vụ Pháp Lý

/ Legal Obligation

CÁC NGHĨA VỤ VỚI BÊN THỨ BA/ OBLIGATIONS TO THIRD PARTIES

 

Để tuân thủ với các nghĩa vụ của chúng tôi với bên thứ ba liên quan đến việc tuyển dụng bạn, ví dụ như các cơ quan thuế và đơn vị chuyên môn khác.

To comply with our obligations to third parties in connection with your employment, such as tax authorities and professional bodies.

Nghĩa Vụ Pháp Lý/ Hợp đồng/ Legal Obligation/ Contract

 

 

 

6 - GIÁM SÁT GIAO TIẾP TRONG CÔNG VIỆC / MONITORNG OF WORK COMMUNICATIONS

Theo pháp luật có liên quan, chúng tôi bảo lưu quyền giám sát và xem xét các giao tiếp điện tử được gửi bằng cách sử dụng các tài khoản, mạng và thiết bị mà chúng tôi cung cấp cho bạn cho mục đích công việc. Điều này nhằm đảm bảo rằng các tài nguyên công nghệ thông tin (IT) của DPMV được sử dụng phù hợp với pháp luật và tuân theo các chính sách của DPMV.

Chúng tôi có thể cần truy cập các giao tiếp này cho nhiều lý do. Các lý do này bao gồm việc tuân thủ với nghĩa vụ chúng tôi phải tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật, để phòng chống hoặc truy tìm tội phạm, hoặc khi chúng tôi có quyền lợi chính đáng để làm vậy nhằm xúc tiến và bảo vệ công việc kinh doanh của chúng tôi.

In accordance with relevant laws, we reserve the right to monitor and scan electronic communications sent using the accounts, network and equipment we provide to you for work purposes. This is to ensure that DPMV IT resources are being used in compliance with the law and in accordance with DPMV policies.

We may need to access these communications for a range of reasons. These include complying with legal obligations placed on us to disclose information, to prevent or detect crime, or where we have a legitimate interest in doing so to promote and protect our business.

 

7 - CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI / SHARING YOUR INFORMATION

Nội Bộ Tập Đoàn / Within Group

DPMV là công ty con của tập đoàn Dentsu Promotion Plus Inc. có trụ sở tại Nhật Bản. Các dữ liệu cá nhân cơ bản của bạn sau khi được tuyển dụng cho đến khi bạn rời khỏi DPMV sẽ được báo cáo cho phòng Nhân sự của Tập đoàn chúng tôi tại Nhật Bản.

Những người và đội ngũ sau đây thuộc DPMV có thể được cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở cần-được-biết:

• Các cấp quản lý tại Nhật và DPMV chịu trách nhiệm quản lý hoặc ra các quyết định liên quan đến mối quan hệ của bạn với DPMV, hoặc khi có liên quan đến một thủ tục nhân sự về mối quan hệ của bạn với DPMV; và

• Trưởng phòng Nhân sự tại Dentsu Promotion Plus Inc. và trưởng phòng Nhân sự, Kế toán trưởng tại DPMV;

DPMV is under Dentsu Promotion Plus Inc. in Japan. All of you basic Personal Data from the time you apply to join DPMV until you leave us, must be reported and filed at HR Section of Dentsu Promotion Plus Inc.

The following people and teams within DPMV may be granted on a need-to-know basis access to your personal data:

• DPMV management in Japan and Vietnam are responsible for managing or making decisions in connection with your relationship with DPMV, or when involved in an HR process concerning your relationship with DPMV; and

• Manager of HR Section of Dentsu Promotion Plus Inc. in Japan; HR Manager and Chief Accountant of DPMV;

Bên Ngoài DPMV / Outside DPMV

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể cũng được chia sẻ với các tổ chức bên ngoài DPMV. Để giúp bạn hiểu các tổ chức này là ai, ở đây chúng tôi cung cấp một Danh sách chưa đầy đủ như sau:

• Các cố vấn chuyên môn của DPMV: Các nhà quản trị công nghệ thông tin (IT), các kiểm toán viên, các cố vấn, các nhà cung cấp dịch vụ tính lương, các nhà quản trị các chương trình phúc lợi của DPMV (nếu có).

• Các nhà cung cấp bảo hiểm: Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp bảo hiểm liên quan đến các đơn bảo hiểm của chúng tôi.

• Các khách hàng: Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các khách hàng của chúng tôi trong trường hợp cần thiết nhằm quản lý và cung cấp các dịch vụ cho họ.

• Các cơ quan nhà nước công: Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan nhà nước công nhằm tuân thủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật) hoặc trong trường hợp có yêu cầu khác trong hoặc ngoài lãnh thổ đất nước của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật áp dụng và có sự giám sát nội bộ nghiêm ngặt về những gì chúng tôi làm và nhận lời khuyên từ chuyên gia để truyền tải cách tiếp cận của chúng tôi.

Your personal data may be also shared with organizations outside of DPMV. To help you understand who these organizations are, here is a non-exhaustive list:

• DPMV’s professional advisers: IT administrators, auditors, consultants, payroll providers, administrators of DPMV’s benefit programs.

• Insurance providers: We may also need to share your information with insurance providers in relation to our insurance policies.

• Clients: We share your information with our clients where necessary to manage and deliver services to them.

• Public authorities: We may will share your information with public authorities to comply with lawful requests (including without limitation to meet national security or law enforcement requirements) or where otherwise required, whether within or outside your country. We only share your personal information in accordance with applicable laws and have strong internal oversight of what we do and take expert advice to inform our approach.

 

8 - BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN VÀ CHÚNG TÔI SẼ GIỮ CHÚNG BAO LÂU / PROTECTING YOUR INFORMATION AND HOW LONG WE KEEP IT

Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Như Thế Nào? / How Do We Protect Your Personal Information?

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật được tổ chức phù hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trường hợp chúng tôi chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chỉ làm điều đó khi mà chúng tôi có sẵn các biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect our personal information. These include but are not limited to, physical building controls, device and file encryption and ID verification. Where we transfer your personal information to third-party provider we only do so where we have the appropriate safeguards in place to protect your personal data.

Chúng Tôi Giữ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Trong Bao Lâu? / How Long Do We Keep Your Personal Information?

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian đủ lâu theo yêu cầu cho (các) mục đích thu thập dữ liệu đó. Khoảng thời gian này thông thường sẽ là thời hạn tuyển dụng bạn hoặc thời hạn của hợp đồng với tổ chức của DPMV công với khoảng thời gian giới hạn theo quy định pháp luật được áp dụng khi việc tuyển dụng hoặc hợp đồng chấm dứt. Ví dụ, dữ liệu như thông tin về thuế và trợ cấp, có thể cần được lưu giữ lâu hơn. Nếu không chúng tôi sẽ xóa bỏ hoặc làm cho khuyết danh để bạn không thể bị nhận dạng và dữ liệu đó không còn dính líu gì đến bạn.

We keep your personal data for as long as it is required in accordance with the purpose(s) for which it was collected. This will usually be the period of your employment or contract with the DPMV organization plus the length of any applicable statutory limitation period once that employment or contract period has ended. For example, data such as tax and pensions information, may need to be kept for longer. Otherwise, we will delete or anonymize it so that you cannot be identified and it can no longer be associated with you.

 

9 - CÁC QUYỀN CỦA BẠN / YOUR RIGHTS

Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn / Accessing Your Personal Data

Bạn có thể có quyền yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân mà DPMV nắm giữ về bạn.

You may have the right to request a copy of the personal data that DPMV holds about you.

Quyền Giữ Cho Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn Chính Xác Và Được Cập Nhật Thường Xuyên / Keeping Your Personal Data Correct And Up-To-Date

Bạn có quyền yêu cầu đính chính bất kỳ thông tin không chính xác nào trong dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này quan trọng để thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn chính xác và luôn được cập nhật.

You have a right to request that any inaccuracies in your personal data are corrected. It is important that the personal information we hold about you is kept accurate and up to date.

Quyền Xóa Bỏ Và Hạn Chế Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân / Erasure And Restricting Use Of Personal Data

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn nếu:

• Bạn tin rằng dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập lúc đầu;

• Nếu bạn được yêu cầu đồng ý cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại đồng ý của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách bộ phận HR. Bạn nên lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý có thể ngăn cản chúng tôi thực hiện các công việc nhất định trong quá trình tuyển dụng.

• Chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý của các quyền lợi chính đáng để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (trừ khi chúng tôi có thể chứng minh căn cứ pháp lý bắt buộc để chúng tôi được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và các căn cứ đó có hiệu lực cao hơn các quyền lợi của bạn); hoặc

• Dữ liệu cá nhân của bạn đã bị xử lý trái quy định của pháp luật, hoặc phải được xóa bỏ nhằm tuân thủ với nghĩa vụ pháp lý được áp dụng.

Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu trong một số tình huống nhất định mà chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể giới hạn cái cách mà chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Chúng tôi sẽ vẫn lưu trữ dữ liệu cá nhân bị hạn chế của bạn, nhưng chúng tôi sẽ không sử dụng chúng.

You have the right to request us to erase your personal data where:

• you believe the personal data is no longer necessary for the purposes it was originally collected;

• where you have been asked to provide consent to our processing of your personal data, you may withdraw your consent at any time by contacting your local HR Team. You should note that the withdrawal of consent may prevent us from carrying out certain tasks within the recruitment process.

• we are relying on the legal basis of legitimate interests to process your personal data (unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for our processing of your personal data and those grounds override your interests); or

• your personal data has been unlawfully processed, or must be erased for compliance with an applicable legal obligation.

In addition, you may request in certain situations that we restrict our processing of your personal data. This means you can limit the way we use your data. We will still store your restricted personal data, but we will not use it.

Quyền Phản Đối Việc Xử Lý Dựa Vào Quyền Lợi Chính Đáng / Right To Object To Processing Justified On Legitimate Interest Grounds

Bạn có thể phản đối cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi xử lý chúng dựa trên Quyền Lợi Chính Đáng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không còn xử lý dữ liệu cá nhân này nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý bắt buộc để tiếp tục việc xử lý, hoặc chúng tôi cần xử lý dữ liệu nhằm xác lập, thực thi hoặc chống lại các khiếu kiện pháp lý.

Nếu bạn muốn bất kỳ chi tiết nào cụ thể hơn, hoặc bạn có nhận xét hoặc câu hỏi về Thông Báo này của chúng tôi, hãy gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử contact.vietnam@dentsu-pmv.com

You may object to the way we process your personal data where we process it based on legitimate interest. In which case, we shall no longer process this personal data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds to resume, or we need to process the data for the establishment, exercise or defence of legal claims.

If you’d like any more details, or you have comments or questions about our Notice, write to us at contact.vietnam@dentsu-pmv.com

 

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO ĐẾN BẠN NHƯ THẾ NÀO? / HOW WILL WE NOTIFY YOU OF CHANGES TO THE NOTICE?

Thông Báo này có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Thông Báo này bằng cách đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của chúng tôi.

Our Notice might change from time to time. We’ll notify you about any changes to the Notice by posting on our website www.dentsu-pmv.com .

 

THUẬT NGỮ / WORDS

Từ hoặc cụm từ

Định nghĩa

Dữ liệu cá nhân

Personal data

Là các thông tin liên quan đến một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể khi các thông tin này được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các thông tin khác có thể là thông tin trực tiếp, chữ số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video và dữ liệu kỹ thuật số.

 

Refers to information associated with a particular person or helps identify a natural person when used independently or combined with other information that can be the direct information, numbers, text, images, audio, video, and digital data.

Loại dữ liệu cá nhân

Types of personal data

Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm: thông tin định danh thông thường, như họ và tên, thời gian sinh, thời gian chết, thông tin liên lạc, tình trạng hôn nhân và mối quan hệ gia đình, quốc tịch, hình ảnh của cá nhân, giới tính,

số định danh cá nhân (số căn cước công dân, hộ chiếu, mã số thuế, số bảo hiểm xã hội/số thẻ bảo hiểm y tế, số giấy phép lái xe, số biển số xe), ngoài ra còn gồm thông tin về nhóm máu, tài khoản số và dữ liệu cá nhân

phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động của cá nhân trên không gian mạng.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm được định nghĩa là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bao gồm: quan điểm chính trị và quan điểm tôn giáo, tình trạng sức khỏe và đời tư (ngoại trừ nhóm máu), dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu di truyền, khuynh hướng tình dục, dữ liệu về tội phạm, dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán, dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Basic personal data includes: usual identification information e.g., name, date of birth, date of death, contact details, marital status and family relationship, ethnicity, personal image, gender, personal identification numbers (citizen identification number, passport, tax code, social/medical

insurance code, driving license number, vehicle plate number) but also including blood type, digital accounts and data reflecting individuals’ activity history on cyberspace.

Sensitive personal data is defined as personal data associated with an individual’s privacy and when violated will directly affect the individual’s legitimate rights and interests and includes political and religious views, health conditions (except blood type), biometric data, genetic data, sexual orientation, criminal records, customer data of credit institutions, intermediate payment services, geographic location and other types of sensitive personal data as stipulated by Vietnamese laws.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Personal data processing

Là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.